Corso Peschiera 316, Torino

0117412880   3313524252

mattino: 9,30-12,30
pomeriggio: 15,30-19,30
chiuso lunedì matt. e sabato pom.